latinsoft

Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 50., 70. pantu un 73. panta pirmo un otro daļu,  SIA “Naujenes pakalpojuma serviss” valde loceklis sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci. Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: Augšdaugavas novada pašvaldībā,  Rīgas ielā 2, Daugavpilī. gada 8. martā plkst. 13:00 Dalībnieku sapulces darba kārtība: Ārkārtas dalībnieku sapulces sekretāra

SIA “Naujenes pakalpojuma serviss” 2023. gada 11. septembrī, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa projektu. Projekta paredzētas ūdensapgādes pakalpojuma cena EUR 1,89/m3 bez PVN un kanalizācijas pakalpojumi EUR 2,42/m3 bez PVN.  Ar Projektu var iepazīties sadaļā “PAR MUMS -DOKUMENTI”

2023.gada 02. oktobrī pēc energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem nodota ekspluatācija ēka Rīgas iela 16, Daugavpilī. 2022.gadā 16. decembri SIA “Naujenes pakalpojuma serviss” dzīvojamās mājas Rīgas iela 16, Daugavpils, dzīvokļu īpašnieku vārda parakstīja līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” par Eiropas Savienības līdzfinansējuma piešķiršanu EUR 258893,74 no AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas

Pamatojoties uz Aizsargjoslu likuma 56.panta 8.punktu, kas nosaka, ka ekspluatācijas aizsargjoslās ap gāzesvadiem (zemā spiediena gāzesvadam 1 m uz abām pusēm no gāzesvada ass) aizliegts audzēt kokus un krūmus, kā arī uz MK noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža zemes” 5.punkta 5.5. apakšpunktu, pazīņojam, ka no 19.03.2021. līdz 31.03.2021. notiks koku un krūmu