Obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības:

1. Dzīvojamās mājas uzturēšana (fiziska saglabāšana) atbilstoši normatīvo aktu prasībām:

  • dzīvojamās mājas sanitārā apkope
  • apkures, aukstā ūdens un kanalizācijas nodrošināšana, kā arī sadzīves atkritumu izvešana
  • dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts
  • dzīvojamai mājai kā vides objektam izvirzīto prasību izpildes nodrošināšana
  • dzīvojamās mājas energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes nodrošināšana

2. Pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzība, tajā skaitā:

  • pārvaldīšanas darba plāna, tajā skaitā uzturēšanai nepieciešamo pasākumu plāna, sagatavošana
  • attiecīgā gada budžeta projekta sagatavošana
  • finanšu uzskaites organizēšana

3. Dzīvojamās mājas lietas (turpmāk — mājas lieta) vešana;

4. Līguma par piesaistītā zemesgabala lietošanu slēgšana ar zemesgabala īpašnieku;

5. Informācijas sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām.

Citas pārvaldīšanas darbības:

Citas pārvaldīšanas darbības ir darbības, kas saistītas ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un tiek veiktas atbilstoši dzīvojamās mājas īpašnieka gribai un maksātspējai. Pie tām pieder ar dzīvojamās mājas uzlabošanu un attīstīšanu un šim nolūkam nepieciešamo pasākumu ilgtermiņa plāna sagatavošanu saistītās darbības.