SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” ir uzņēmums, kas dibināts 1993.gada 3.augustā un līdz šim ir nodarbojies ar komunālo pakalpojumu sniegšanu, kā arī ar dzīvojamo fondu apsaimniekošanu.

Stratēģijas mērķis ir rādīt priekšnoteikumus un noteikt galvenos virzienus  Sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai , kā novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, maksimāli ierobežojot sabiedrisko pakalpojumu cenu palielināšanos.

Nodrošināt enerģijas lietotāju drošu , patstāvīgu un stabilu apgādi ar siltumenerģiju, ekonomiski pamatoti pieprasītājā daudzumā un kvalitātē.

Nodrošināt Augšdaugavas novadā kvalitatīvus ūdens un kanalizācijas pakalpojumus ar ekonomiski pamatotiem tarifiem gan fiziskām, gan juridiskam personām.

Attīstīt Tehnoloģiski efektīvu un kvalitatīvu pilna cikla ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu.

Ilgtspējīgu ūdenssaimniecības sistēmu veidošana un pakalpojumu pieejamības īpatsvara palielināšana.

Nodrošināt kvalitatīvu dzīvojamo māju ekspluatāciju un uzturēšanu , pārvaldīšanas procesa nepārtrauktību;

  • veicināt dzīvojamo māju uzlabošanu;
  • sabiedrības un vides drošības saistīto risku novēršanu dzīvojamās mājas ekspluatācijas laikā;
  • pilnveidot dzīvojamo māju pārvaldīšanā iesaistīto personu kvalifikāciju;
  • uzlabot pārvaldīšanas darba organizāciju un efektivitāti.

Kapitālsabiedrības 100% īpašnieks ir Augšdaugavas novada pašvaldība, kapitālsabiedrība nav dalībnieks citās sabiedrības.

 Uzņēmuma pārvaldes institūcija ir valde, tās sastāvā ir viens valdes loceklis.

Saskaņā ar kapitālsabiedrības statūtiem, valdes loceklis tiek ievēlēts kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē un kārtējiem 5 gadiem.

Kopš 20.08.2003. kapitālsabiedrības valdes loceklis ir Aivars Elksniņš. A.Elksniņš nesavieno amatus citās kapitālsabiedrībās.

A. Elksniņam ir augstākā izglītība. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”, kapitālsabiedrības valdes locekļa alga sastāda (bruto) EUR 2000,00.

 

Publiskojamā informācija:

Uzņēmuma struktūra

Uzņēmuma mērķi

Dalībnieku sapulču saraksts

Īpašuma struktūra

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem vismaz par pēdējiem pieciem gadiem, ziedošanas stratēģija un kartība

Atalgojuma politikas principi

Kapitālsabiedrības Statūti (aktualizēts 16.02.2022.)