SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” ir uzņēmums, kas dibināts 1993.gada 3.augustā un līdz šim ir nodarbojies ar komunālo pakalpojumu sniegšanu, tajā skaitā ar siltumenerģijas ražošanu, notekūdeņu apsaimniekošanu, kā arī ar dzīvojamo fondu apsaimniekošanu.

 

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no Daugavpils novada domes ieguldījumiem. Uzņēmumā strādā vairāk nekā 60 cilvēki. Sabiedrības īpašumā esošā zeme 8.267ha platībā, uz kuras atrodas ražošanas ēkas un būves.

 

Vidējais gada siltumenerģijas ražošanas apjoms ir 24000 MWh.
Ūdens ieguve gadā sastāda aptuveni 140000 m3.
Sniegto notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu apjoms gadā sastāda aptuveni 140000 m3.

Lasīt vairāk
13
Aug

Paziņojums

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss, reģ. Nr.41503008685, Daugavas iela 29a, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 2015.gada 4.augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, apstiprinātu ar SPRK 12.05.2010. lēmumu Nr. 1/8.

Lasīt vairāk
29
Jūn

Paziņojums

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”, reģ. Nr.41503008685, Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.,  tālr./fakss 65440381, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, vadoties no iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, paziņo, ka saskaņā ar iepirkuma komisijas 29.06.2015. lēmumu, tiesības noslēgt iepirkuma līgumu „Siltumtrases būvniecība Randenes ciematā”,  projekta „Daugavpils novada Randenes ciemata centralizētās siltumapgādes siltumtīklu būvniecība” Nr.PCS/3.5.2.1.1/14/06/020 ietvaros tiek piešķirtas SIA „Lagron”, reģ. Nr.LV41503055270. Iepirkuma priekšmets jaunās siltumtrases būvniecība. Iepirkuma līguma cena EUR 124362,03  bez PVN 21%.

Lasīt vairāk
05
Jūn

Paziņojums

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”, reģ. Nr.41503008685, Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.,  tālr./fakss 65440381, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, vadoties no iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (apstiprināti 19.03.2014.), izsludina iepirkuma procedūru „Siltumtrases būvniecība Randenes ciematā”,  projekta „Daugavpils novada Randenes ciemata centralizētās siltumapgādes siltumtīklu būvniecība” Nr.PCS/3.5.2.1.1/14/06/020  ietvaros. Iepirkuma priekšmets - jaunas siltumtrases 524 m izbūve.  Iepirkuma dokumentācija ir pieejama elektroniskā veidā www.sia-nps.lvvai to var saņemt pēc adreses: Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2015.gada 25.jūnijs plkst.10:00.

Lasīt vairāk