SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” ir uzņēmums, kas dibināts 1993.gada 3.augustā un līdz šim ir nodarbojies ar komunālo pakalpojumu sniegšanu, tajā skaitā ar siltumenerģijas ražošanu, notekūdeņu apsaimniekošanu, kā arī ar dzīvojamo fondu apsaimniekošanu.

 

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no Daugavpils novada domes ieguldījumiem. Uzņēmumā strādā vairāk nekā 60 cilvēki. Sabiedrības īpašumā esošā zeme 8.267ha platībā, uz kuras atrodas ražošanas ēkas un būves.

 

Vidējais gada siltumenerģijas ražošanas apjoms ir 24000 MWh.
Ūdens ieguve gadā sastāda aptuveni 140000 m3.
Sniegto notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu apjoms gadā sastāda aptuveni 140000 m3.

Lasīt vairāk
22
Jūn

Paziņojums

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”, reģ. Nr.41503008685, Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.,  tālr. 65440381, fakss 65827707 e-pasts: sia_nps@inbox.lv, vadoties no iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, paziņo, ka saskaņā ar iepirkuma komisijas 22.06.2017. lēmumu, tiek izsludināta iepirkuma procedūra  Augstspiediena skalošanas iekārtas komplekta uz piekabes iegāde” (ident.Nr.NPS 2017/04) Iepirkuma priekšmets  jaunās augstspiediena skalošanas iekārtas komplekta uz piekabes iegāde.. Iepirkuma dokumentācija ir pieejama tīmekļvietnē http://www.sia-nps.lv/lv/iepirkumi/iepirkumi. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.07.2017. plkst.11.00.

Lasīt vairāk
08
Jūn

Paziņojums

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”, reģ. Nr.41503008685, Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.,  tālr. 65440381, fakss 65827707 e-pasts: sia_nps@inbox.lv, vadoties no iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, paziņo, ka saskaņā ar iepirkuma komisijas 8.06.2017. lēmumu, tiek izsludināta iepirkuma procedūra  „Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas pārbūve” (ident.Nr.NPS 2017/03) Iepirkuma priekšmets  jaunās siltumtrases un automātisko siltummezglu  būvniecība Nīcgales ciemā, Nīcgales pag., Daugavpils nov..Programmas nosaukums "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmā projektu iesniegumu atlases kārta. Projekta iesnieguma nosaukums „Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas pārbūve”. Iepirkuma dokumentācija ir pieejama tīmekļvietnē http://www.sia-nps.lv/lv/iepirkumi/iepirkumi2. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.07.2017.

Lasīt vairāk
13
Aug

Paziņojums

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss, reģ. Nr.41503008685, Daugavas iela 29a, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 2015.gada 4.augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, apstiprinātu ar SPRK 12.05.2010. lēmumu Nr. 1/8.

Lasīt vairāk