Kapitālsabiedrības vispārēji stratēģiskie mērķi

 

SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” ir uzņēmums , kurš pakalpojumu lietotājiem sniedz siltumenerģijas un ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus.

 

Stratēģijas mērķis ir rādīt priekšnoteikumus un noteikt galvenos virzienus  Sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai , kā novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, maksimāli ierobežojot sabiedrisko pakalpojumu cenu palielināšanos.

Nodrošināt enerģijas lietotāju drošu , patstāvīgu un stabilu apgādi ar siltumenerģiju,  ekonomiski pamatoti pieprasītājā daudzumā un kvalitātē.

Nodrošināt Augšdaugavas novadā kvalitatīvus ūdens un kanalizācijas pakalpojumus ar ekonomiski pamatotiem tarifiem gan fiziskām, gan juridiskam personām.

Attīstīt Tehnoloģiski efektīvu un kvalitatīvu pilna cikla ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu.

Ilgspējīgu ūdenssaimniecības sistēmu veidošana un pakalpojumu pieejamības īpatsvara  palielināšana.

Nodrošināt kvalitatīvu dzīvojamo māju ekspluatāciju un uzturēšanu , pārvaldīšanas procesa nepārtrauktību;

-veicināt dzīvojamo māju uzlabošanu;

-sabiedrības un vides drošības saistīto risku novēršanu dzīvojamās mājas ekspluatācijas laikā;

-pilnveidot dzīvojamo māju pārvaldīšanā iesaistīto personu kvalifikāciju;

-uzlabot pārvaldīšanas darba organizāciju un efektivitāti.

 

 

Kapitālsabiedrības 100% īpašnieks ir Augšdaugavas novada pašvaldība, kapitālsabiedrība nav dalībnieks citās sabiedrības.

 

Uzņēmuma pārvaldes institūcija ir valde, tās sastāvā ir viens valdes loceklis.

 

 

Atalgojuma politikas principi

 

Atalgojuma politikas mērķis ir noteikt SIA “NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” darbinieku atalgojuma pamatprincipus.

Uzņēmuma politika atalgojuma jomā-saglabāt, piesaistīt, motivēt un attīstīt profesionālus darbiniekus , veicinot uzņēmuma noteiktos darbības mērķu un uzdevumu izpildi. Atalgojuma politika ir saistoša visiem  uzņēmuma  darbiniekiem. Šo politiku nepiemēro uzņēmuma valdes locekļa atlīdzības noteikšanai.

Darbinieku atlīdzību  veido darba samaksa , sociāls garantijas un atvainojumi. Darba samaksa atbilstoši Darba likumam ir pamatalga, laika darba alga, akorda alga un piemaksas. Sociālās garantijas atbilstoši Darba likumam veido pabalsti, kompensācijas, apdrošināšana un citi Darba likumā un iekšējās kārtības noteiktie izdevumi  par amata (darba) pienākumu pildīšanu.

 

Darba samaksu darbiniekiem aprēķina atbilstoši pamatalgas likmēm saskaņā ar štatu sarakstu , bet piemaksas apmēru saskaņā ar Darba likuma 65., 67. un 68. pantu, darbiniekam nosaka darba līgumā un valdes loceklis ar rīkojumu.

Valdes locekļa iealgojums 2000 eiro mēnesī.

 

Informācija par valdes locekļa profesionālo pieredzi

 

Aivars Elksniņš ir SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” valdes loceklis ir  amatā kopš 04.11.2002.g.

Augstākā tehniskā izglītība.

 

 

Informācija par ziedojumiem un dāvinājumiem

 

Pēdējos piecos gados netika saņemti un veikti ziedojumi.