Kapitālsabiedrības stratēģiskie mērķi – panākt augstu siltumapgādes drošību, izmantojot modernas un efektīvas siltumapgādes tehnoloģijas, attīstīt atjaunojamo energoresursu izmantošanu siltumenerģijas ražošanā;

–           attīstīt atjaunojamo energoresursu izmantošanu siltumenerģijas;

–           siltumenerģijas lietotāju nodrošināšana ar nepārtrauktu un kvalitatīvu pakalpojumu, saglabājot tarifu esošajā līmenī;

–           ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana atbilstoši esošo normatīvo aktu prasībām dzeramajam ūdenim un notekūdeņu attīrīšanai;

–           attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti;

–           paplašināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamību;

–           nodrošināt Sabiedrības un pakalpojumu saņēmēju efektīvu mijiedarbību;

–           uzlabot notekūdeņu attīrošo iekārtu tehnoloģiju;

–           samazināt virszemes ūdens pieteci un lietusūdeņu ietekmi uz sadzīves kanalizācijas sistēmas darbību;

–           samazināt ūdens zudumu un infiltrācijas apjomu ūdenssaimniecības sistēmās;

–           uzņēmuma efektīvas darbības un pārvaldības nodrošināšana;

–           nodrošināt patērētājiem kvalitatīvu servisa līmeni;

–           nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu;

–           nodrošināt pārvaldāmo māju tehnisko uzlabošanu un energoefektivitātes pasākumu īstenošanu, proti, veicināt pasākumu īstenošanu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai un kapitālo remontu veikšanai;

–           panākt klientu apmierinātību ar sniedzamajiem pakalpojumiem, uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, veicināt un uzturēt uzņēmuma komunikāciju ar sabiedrību;

–           nodrošināt uzņēmuma konkurētspēju, apgūstot jaunas tehnoloģijas,  modernizējot tehniku, piemērojot mūsdienīgus pārvaldības principus, veicinot personāla attīstību, paaugstinot personāla profesionalitāti un pieredzi,  saskan ar Pašvaldības mērķiem, tādiem kā sadarbojoties ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldību, nodrošināt pazemes ūdens resursu aizsardzību un izvērtēt ūdensapgādes risinājumu izvēli, sekmēt atbilstošas energoapgādes jaudas nodrošināšanu gan ražošanas, gan sabiedriskā un komercsektora, gan mājsaimniecību vajadzībām, rādīt priekšnoteikumus un noteikt galvenos virzienus  Sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai, kā novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, maksimāli ierobežojot sabiedrisko pakalpojumu cenu palielināšanos, atbalstīt “zaļo enerģiju” – alternatīvos energoapgādes veidu un videi draudzīgu tehnoloģiju attīstību, izmantojot vietējos atjaunīgos energoresursus – koksnes atkritumus, salmus,  biogāzes, zemes/ūdens siltumsūķni u.c., daudzdzīvokļu namu renovācija un dzīvojamā fonda atjaunošana, inženiertīklu un inženierkomunikāciju izbūve, atjaunošana un modernizācija visa novada teritorijā, kas iekļautas Daugavpils valstspilsētas un

Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam (https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/I_IAS_04102021_gala.pdf).