SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”

dalībnieku sapulces 2016.gada 28.decembra

protokola Nr.4 pielikums Nr.1

 

ATALGOJUMA POLITIKAS PAMATPRINCIPI

 

 1. Atalgojuma politikas principi

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Naujenes pakalpojumu serviss”, turpmāk tekstā – Sabiedrība, atalgojuma politikas principi ir izstrādāti un publiskoti atbilstoši Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta prasībām.

 

 1. Atalgojuma politika

 

Atalgojuma politikas, turpmāk tekstā – Politika, mērķis ir noteikt Sabiedrības darbinieku atalgojuma pamatprincipus, saglabāt, piesaistīt, motivēt un attīstīt profesionālus darbiniekus, veicinot Sabiedrības darbības stratēģijā noteiktos darbības mērķus un uzdevumus. Politika ir saistoša visiem Sabiedrības darbiniekiem.

Politiku nepiemēro Sabiedrības valdes locekļa atlīdzības noteikšanai.

 

 1. Atalgojuma politikas uzdevums un pamatprincipi

 

Atalgojuma politikas uzdevums ir noteikt atalgojuma veidošanas sistēmu Sabiedrībā, kas nodrošinātu Sabiedrības pamatdarbību un tās attīstību šādos galvenajos virzienos:

 

 • sabiedrisko pakalpojumu sniegšana siltumapgādes un ūdenssaimniecības jomā;
 • dzīvojamā fonda apsaimniekošana un ielu sanitārā uzturēšana, autotransporta, autogreidera pakalpojumi, zāles pļaušana, celtniecības remontdarbu un santehniskie pakalpojumi;
 • siltumapgādes un ūdenssaimniecības sistēmas modernizācija;
 • tehnoloģisko procesu uzlabošana un pilnveidošana, inteliģentu vadības un ekspertu sistēmu nodrošināšana, efektīva resursu pārvaldes modeļa ieviešana;
 • pakalpojumu sniegšanas un klientu apkalpošanas kvalitātes paaugstināšana;
 • darbinieku darba efektivitātes uzlabošana.

Politikas pamatprincipi:

 • nodrošināt Sabiedrības darbiniekiem atalgojuma līmeni, kas ir atbilstošs Latvijas darba tirgus atalgojuma vidējam līmenim. Atalgojuma apmēru darbiniekiem noteikt, pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzēs publicēto informāciju par darba samaksu strādājošiem pa darbības veidiem, situāciju Latvijas darba tirgū un atbilstoši Sabiedrības finanšu situācijai;
 • nodrošināt konsekventus un darbiniekiem saprotamus atalgojuma nosacījumus ar ilgtermiņa perspektīvu;
 • nodrošināt atalgojuma līmeņu saskaņotību;
 • nodrošināt atalgojuma sasaisti ar Sabiedrības darbības rezultātiem un darbinieka individuāliem sasniegumiem;
 • nodrošināt izmaksu efektivitāti;
 • veicināt profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu (jaunu tehnoloģiju apguvi, jaunu darba organizācijas metožu ieviešanu, vairāku amatu apguvi (optimizāciju));
 • veicināt darbinieku motivāciju, apbalvot laba darba sniegumu;
 • atsevišķos gadījumos darbiniekiem, kuriem ir specifiskas kompetences, darba tirgū pieprasītas vai retas zināšanas un pieredze un kuri sniedz būtisku ieguldījumu Sabiedrības stratēģijas realizēšanā, tiek nodrošināts atalgojuma līmenis, kas ir augstāks par Latvijas darba tirgus atalgojuma vidējo līmeni;
 • darbinieku maksimālais mēneša darba algas apmērs nevar pārsniegt 80% no valdes locekļa mēneša darba algas apmēra.
 1. Atalgojuma struktūra

 

Sabiedrības atalgojuma struktūru veido:

 • nemainīgā daļa,
 • mainīgā daļa.

 

Atalgojuma nemainīgā daļa

 

Atalgojuma nemainīgā daļa ir mēneša darba alga vai stundas tarifa likme, kuru nosaka, pamatojoties  uz amatam (profesijai) piešķirto kvalifikācijas kategoriju, atbilstoši veicamo amata pienākumu sarežģītībai, darba apjomam, atbildības pakāpei un kvalifikācijas prasībām.

 

Mēneša darba algu („cietā alga”) piemēro visiem uzņēmumā strādājošiem, izņemot katlu mašīnistus, avārijas dienesta darbiniekus un remontstrādniekus.

Katlu mašīnistiem un avārijas dienesta darbiniekiem piemēro stundas tarifa likmi.

Remontstrādniekiem piemēro akorda algu saskaņā ar izpildīto darbu pieņemšanas aktiem.

 

Darba algas apmēru konkrētam darbiniekam nosaka attiecīgajai amata kvalifikācijas kategorijai paredzētā darba algas diapazona ietvaros, ņemot vērā darbinieka individuālās kompetences (pieredzi nozarē un darba stāžu Sabiedrībā, izglītību, specifiskās prasmes u.c. kritērijus).

 

Atalgojuma mainīgā daļa

 

Atalgojuma mainīgo daļu nosaka papildus atalgojuma nemainīgajai daļai atbilstoši noteiktā laika periodā sasniegtajiem darba rezultātiem.

Atalgojuma sistēmas mainīgo daļu veido:

 • piemaksas, kuras nosaka, pamatojoties uz Darba likumu un Sabiedrības darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu;
 • prēmijas:
 • par Sabiedrības darbības (gada) rezultātiem,
 • individuālas un vienreizējās prēmijas;
 • naudas balvas par darba pienākumu priekšzīmīgu un godprātīgu pildīšanu.